Wensen of vragen? Neem contact op: 0314-681464
Inloggen
Wij doen onze eigen inkoop Kwaliteit door ambacht De lekkerste producten voor uw feestje

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Slagerij-traiteur Bles. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Slagerij-traiteur Bles te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Slagerij-traiteur Bles zijn vrijblijvend. Slagerij-traiteur Bles accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Slagerij-traiteur Bles behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Slagerij-traiteur Bles behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Slagerij-traiteur Bles zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Slagerij-traiteur Bles ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Slagerij-traiteur Bles daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Slagerij-traiteur Bles aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Slagerij-traiteur Bles een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Slagerij-traiteur Bles.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Slagerij-traiteur Bles de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Slagerij-traiteur Bles wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Slagerij-traiteur Bles. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Slagerij-traiteur Bles zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Slagerij-traiteur Bles, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Slagerij-traiteur Bles over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Slagerij-traiteur Bles opgave doet van een adres is Slagerij-traiteur Bles gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Slagerij-traiteur Bles
Grotestraat 9
7031 AE Wehl

Aansprakelijkheid

Slagerij-traiteur Bles is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Slagerij-traiteur Bles is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Slagerij-traiteur Bles komen. Slagerij-traiteur Bles draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Slagerij-traiteur Bles eveneens geen verantwoordelijkheid. Slagerij-traiteur Bles is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Slagerij-traiteur Bles, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slagerij-traiteur Bles. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Slagerij-traiteur Bles uitgesloten.

Diversen

De klant van Slagerij-traiteur Bles dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Slagerij-traiteur Bles geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Slagerij-traiteur Bles garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Slagerij-traiteur Bles het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Slagerij-traiteur Bles gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Slagerij-traiteur Bles kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Slagerij-traiteur Bles geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Slagerij-traiteur Bles. Niets uit uitgaven of publicaties van Slagerij-traiteur Bles mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij-traiteur Bles.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slagerij-traiteur Bles en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Slagerij-traiteur Bles te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Slagerij-traiteur Bles te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Slagerij-traiteur Bles
Grotestraat 9
7031 AE Wehl
0314 681464

Wij doen onze eigen inkoop Kwaliteit door ambacht De lekkerste producten voor uw feestje